Mi banner

L’Ajuntament de Xest aprova una baixada del 40% en l’impost de plusvàlues en els casos d’herències

Post també disponible en: esCastellano

El Ayuntamiento aprueba una bajada del 40% en el impuesto de plusvalías en los casos de herencias.

L’Ajuntament de Xest aprova una baixada del 40% en l’impost de plusvàlues en els casos d’herències.

El ple va aprovar ahir, 16 de maig, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per incrementar les bonificacions del 40% al 80% de la quota íntegra de les plusvàlues, concretament a els casos de “transmissions de terrenys o constitució de drets reals de gaudi, per causa de mort a favor dels descendents, adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants”.

“Aquesta proposta es porta a aprovació del ple per incrementar la bonificació en aquells casos de mort d’un familiar en els que les càrregues econòmiques per a les persones que hereten béns immobles urbans és molt costosa, ja que la família ha de pagar també l’Impost de Donacions, de caràcter autonòmic; despeses de notaria i registre de la propietat. Situació que es suma a la desgràcia de perdre a un familiar i que suposa atendre despeses molt elevats per a les famílies “, exposava la regidora d’Hisenda, Carmen Delgado.

Delgado ha explicat que l’impost de plusvàlues té caràcter municipal i representa un ingrés important per a tots els ajuntaments. “Pel que no es pot suprimir”, manifestava. “Però, ja que l’Ajuntament té a hores d’ara capacitat de finançament suficient, previsió de complir amb els ingressos estimats per 2019 i que la Llei d’Estabilitat Pressupostària no permet gastar tot l’estalvi que es genera cada any, des de la regidoria d’Hisenda es proposa al ple la baixada d’aquest impost en un 40% en els casos d’herències, exclusivament “.

La modificació es va aprovar amb els vots a favor de PSOE, Esquerra Unida i Compromís i amb l’abstenció del Partit Popular. L’Ordenança Fiscal es publicarà en el BOP i, transcorregut el període d’al·legacions, quedarà aprovada definitivament. “La baixada de l’impost entrarà en vigor i tindrà efectes econòmics en el moment de la seva aprovació definitiva”, subratllava la regidora.

Deixa un comentari