El Consell aprova la modificació de l’estatut de la societat mercantil del Circuit del Motor

Post també disponible en: Castellano

El Ple del Consell ha aprovat la modificació de l’article 15 dels estatuts socials de la societat mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA. 

Amb la nova redacció dels estatuts, la direcció de la mercantil queda conformada de la manera següent: 

El Consell d’Administració podrà designar com a personal de la societat una directora o director general i una directora o director adjunt. Aquest personal tindrà la condició de personal laboral d’alta direcció, i subscriurà amb aquesta finalitat contractes d’alta direcció. 

El Consell d’Administració, que es preserva les facultats necessàries per a garantir el govern de l’entitat, assignarà a la directora o director general i a la directora o director adjunt, en els seus respectius àmbits funcionals, l’exercici permanent i efectiu de les facultats que estimen procedents, excepte les que siguen indelegables. 

Les dues figures estaran subjectes al règim previst en l’article 19 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, i a les limitacions i autoritzacions previstes en les lleis anuals de pressupostos, així com en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*