L’Ajuntament de Millars anuncia la licitació del seu alberg municipal

Post també disponible en: Castellano

Tal com ha fet constar l’ajuntament del municipi, en una primera fase i fins al 9 de novembre de 2020 a les 14:00 hores, totes les personas/empresas interessades en la licitació han de presentar la documentació de l’arxiu electrònic A (documentació administrativa). És a dir, han de presentar la declaració responsable per mitjà d’annex que s’adjunta al plec i la documentació acreditativa de tindre capacitat per a contractar i solvència (segons la clàusula 7a del Plec de Clàusules Administratives Particulars).

En termes generals (per a casos particulars llegir detingudament la clàusula 7a), han de presentar:

  1. Declaració responsable, segons model.
  2. DNI i alta en l’IAE les persones físiques i escriptura de constitució inscrita en registre les persones jurídiques.
  3. Acreditació de volum anual de negocis superior a 15.000 euros en els últims tres exercicis, mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si la persona empresària està inscrita en el registre, llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
  4. Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constituixen l’objecte de el contracte en el curs de com a màxim els tres últims anys.
  5. Títols acadèmics i professionals de la persona empresària i de les persones directives de l’empresa i, en particular, de les responsables de l’execució de l’contracte.
  6. Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic de què es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions.
  7. Indicació de la part del contracte que la persona empresària té eventualment el propòsit de subcontractar, si és el cas.

Per a més informació cridar al telèfon de l’ajuntament 962519000 o sol·licitar-la al correu: millaresayuntamiento@gmail.com

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*