Cortes de Pallás obri el termini de sol·licitud d’ajudes del Pla RENHATA per a rehabilitació d’habitatges

Post també disponible en: Castellano

L’Ajuntament de Cortes de Pallás informa els seus veïns de l’obertura del termini de sol·licitud d’ajudes del Pla RENHATA, destinat a la reforma, rehabilitació i actuacions urbanes. Aquest pla és impulsat per la Generalitat Valenciana.

Interessats/sol·licitants

Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat en la Comunitat Valenciana, a través d’un tècnic col·laborador inscrit per a la corresponent convocatòria.

En l’apartat «enllaços» es troba el procediment per a l’alta del tècnic col·laborador i el llistat del personal tècnic col·laborador que s’haja inscrit.

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s’estableixen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits

Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions hauran de complir els següents requisits:

  1. L’edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d’actuacions d’adaptació de l’habitatge per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33% o per a persones majors de 70 anys.
  2. Que l’habitatge es destine a residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari. El que es considerarà acreditat en estar empadronat amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.
  3. Que les obres, que poden estar concloses en el moment de la sol·licitud, tinguen data d’inici posterior al dia 1 de gener de 2020 i data de finalització posterior al 22 de juny del 2020 sense depassar el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.

Quantia de l’ajuda/Procediment de cobrament

El pressupost protegible de l’actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d’adaptació d’habitatges per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33% o majors de 70 anys) ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el dia 31 de maig de 2021. (Resolució de 7 d’abril de 2021.DOGV núm. 9065, de 20.04.2021.

La presentació de la sol·licitud fora del termini establit en la convocatòria determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.

Les obres hauran d’haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2020 i hauran d’haver-se finalitzat en data posterioral dia 22 de juny de 2020 i fins al dia 21 d’octubres, tots dos inclusivament.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*