L’Ajuntament d’Alboraig crega una bossa d’emergència per a treballs de diversos oficis davant de la Covid-19

El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.
El Ayuntamiento de Alborache ratifica su Presupuesto municipal para este ejercicio 2020.

Post també disponible en: Castellano

Els llocs de treball d’esta bossa corresponen a peons i oficials de neteja viària, peons i oficials de neteja d’edificis i manteniment general de les instal·lacions municipals durant el període 2020-2022.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2020 i la borsa de treball estarà vigent de 2 anys.

L’Ajuntament d’Alboraig ha creat una borsa de treball d’emergència per peons i oficials de neteja viària, peons i oficials de neteja d’edificis i peons i oficials de manteniment general de les instal·lacions municipals.
A més de donar resposta a les necessitats extra de neteja i manteniment del municipi, es pretén donar suport també a persones en situació de vulnerabilitat generada per la crisi sanitària.
Els contractes, en model d’interinitat, tindran una durada de 90 dies i la remuneració està determinada pel Conveni Col·lectiu a què està adherit l’Ajuntament.
Les persones interessades que reben alguna prestació o subsidi hauran d’informar-se en LABORA o en el SEPE sobre la compatibilitat entre el sou a percebre per este contracte i les prestaciones/subsidios que estiga rebent. Si no són compatibles, hauran de sospesar quines retribucions li interessa rebre.
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre Electrònic General de l’Ajuntament o en algun dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques fins al 31 de juliol, amb el model oficial disponible en aquest enllaç.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada, per a compulsar pel personal de l’Ajuntament, per la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o, si és el cas, passaport.
  • Currículum vitae de l’aspirant.
  • Original i còpia de la titulació acadèmica, d’acord amb l’Annex I.
  • Per a la valoració de mèrits de l’experiència laboral serà necessari l’informe de vida laboral o certificació d’empresa, en el qual quede acreditat amb claredat la categoria professional corresponent.
  • Aquells / es sol·licitants que s’al·leguin com a mèrits causes familiars, caldrà l’aportació de fotocòpia de llibre de família i certificat de convivència on ha de constar l’antiguitat de la convivència que haurà de ser al menys de sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
  • Els sol·licitants que al·leguen la condició de família nombrosa hauran d’aportar el títol acreditatiu de tal condició.
  • Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDE).
  • Original i còpia de la documentació que vaja a ser objecte de baremació.

Tots els documents que hagen de tenir-se en compte en la baremació s’han de presentar al moment de la sol·licitud; no s’admetrà posteriorment la presentació de cap document.
Després del procés d’avaluació, verificació, esmenes i reclamacions, si n’hi ha, les persones que superen la baremació i siguen seleccionades seran incloses en una borsa de treball per a les futures contractacions que siguen necessàries a l’Ajuntament d’Alborache per de cobrir vacants temporalment degudes a baixes per malaltia, vacances i acumulació de tasques, i el seu lloc en la llista serà ordenat segons la puntuació obtinguda.
Les bases generals de la convocatòria i constitució d’aquesta borsa d’emergència davant la COVID-19 per a treballs de diversos oficis (peons i oficials de neteja viària, peons i oficials de neteja d’edificis i manteniment en general de les instal·lacions municipals) estan disponibles a aquest enllaç.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*