Riba-roja aprova una ajuda de fins a 600 euros a les dones víctimes de violència de gènere per a casos d’emergència

Post també disponible en: Castellano

La comissió avaluadora tindrà en compte factors socials o econòmics

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la concessió d’una ajuda econòmica de fins a 600 euros en total per a totes aquelles dones que hagen patit un cas de violència de gènere. La convocatòria contempla els casos en els quals les víctimes no disposen de suficients recursos econòmics i per a aquelles situacions qualificades, únicament, d’emergència. 

Aquest programa d’ajudes de Riba-roja de Túria, aprovat mitjançant una resolució de l’alcaldia, s’ha dissenyat, principalment, de manera única i puntual per a fer front de manera immediata a situacions de greu risc personal, en aquells casos en els quals la víctima de violència de gènere no dispose, de cap manera, dels recursos econòmics suficients. 

La resolució municipal estableix els criteris que han de complir aquelles dones que hagen patit alguns dels supòsits contemplats en els mateixos i que se centraran en els factors socials, familiars i econòmics de la sol·licitant i de la seua unitat familiar. El criteri econòmic per a concedir aquest tipus d’ajudes tindrà en compte que la persona sol·licitant manque de la renda disponible superior a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (Iprem) que es fixa, puntualment, a cada moment.

La quantia econòmica que es concedirà a les futures beneficiàries de Riba-roja de Túria tindrà un import únic de 600 euros per persona, que s’aplicarà, posteriorment, a la corresponent partida pressupostària de les arques municipals. La citada quantitat econòmica s’abonarà mitjançant un taló nominatiu de bestreta de caixa fixa sobre la violència de gènere. 

Les bases d’aquestes ajudes contemplen aquells casos en els quals les víctimes de violència necessiten de recursos d’allotjament alternatiu, l’import del qual de la despesa derivada formarà part del total de l’ajuda concedida. A més, la concessió d’aquestes ajudes “no excedirà del període d’un mes, es pot prorrogar per un altre mes més en casos excepcionals i sempre a criteri de la comissió avaluadora. 

Les sol·licituds de les persones que hagen patit casos de violència de gènere s’estudiaran i analitzaran en la corresponent comissió avaluadora que estarà integrada, al mateix temps, per un president que serà el coordinador de l’àrea, un altre president suplent designat, un secretari titular que serà el personal auxiliar de l’àrea que tindrà veu però mancarà de vot, un altre secretari suplent, un vocal titular constituït pel tècnic d’Igualtat, un altre vocal suplent i, finalment, un vocal titular que serà el tècnic de Polítiques Inclusives i un vocal suplent. 

Aquesta comissió municipal tindrà competències legals per a realitzar totes aquelles comprovacions que s’estimen necessàries per a la millor valoració de l’ajuda, entre les quals s’inclouen, a més, una entrevista personal de la sol·licitant, així com el requeriment dels informes i els documents addicionals que s’estime oportú reclamar a la possible beneficiària de l’ajuda. 

El termini màxim per a resoldre el procediment i informar sobre el mateix a les persones interessades no podrà excedir d’un mes, de manera que, si transcorregut el termini fixat, no es notifica la resolució de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria es considerarà “com desestimada per silenci administratiu”. En el cas d’una resolució afirmativa, la quantia concedida haurà de ser justificada en tots els seus punts, tal com s’estableix en les bases reguladores d’aquestes. 

L’Ajuntament de Riba-roja disposa actualment d’un servei d’assessorament contra la violència de gènere, a més d’un gabinet psicològic, mentre que la policia local compta amb una unitat d’atenció especialitzada a les víctimes –denominada Gevim- que reforça el sistema Viogen de la Guàrdia Civil per a avaluar el risc i protecció de les dones. Riba-roja està adherida a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència impulsada per la Diputació de València. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “la importància d’aprovar aquest tipus d’ajuda per a totes aquelles dones que pateixen aquest tipus de violència i per a aquelles situacions que es contemplen com d’emergència, per això des de l’administració local hem de vetlar perquè les víctimes de la violència de gènere puguen tindre cobertes les mínimes condicions per a viure”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*