Riba-roja concedirà ajudes de fins a 2.250 euros per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica en els habitatges o edificis

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament destina 65.000 euros per al foment d’energies netes 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria subvencionarà amb fins a 2.250 euros la instal·lació de plaques d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum en els habitatges particulars i en els edificis de les comunitats de veïns. Aquesta mesura implantada per l’equip de govern local per a enguany compta amb un pressupost econòmic fixat en un total de 65.000 euros. 

La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria de les ajudes que es concediran als futurs beneficiaris a la qual podran acollir-se aquells habitatges i edificis de Riba-roja de Túria que hauran d’aportar el corresponent volant d’empadronament o les factures justificatives d’un consum elèctric superior als 2.000 kw en l’última anualitat. 

Aquesta iniciativa municipal està contemplada en el Pla Estratègic de la localitat dirigida a fomentar i implantar les energies renovables en els habitatges, una reducció dels combustibles derivats del petroli i, per tant, aconseguir una major autonomia elèctrica. Per a facilitar la gestió dels tràmits administratius i tècnics, l’ajuntament ha implantat la figura de l’instal·lador autoritzat, designat pels sol·licitants i que actuarà com a representant. 

Els immobles o els habitatges que opten a la concessió de les ajudes contingudes en aquesta convocatòria hauran d’estar habitats, obligatòriament, i estar radicats en el terme municipal de Riba-roja de Túria. D’aquesta manera, l’equip de govern pretén que la convocatòria d’aquestes ajudes supose el major impacte possible sobre la reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO₂). 

La quantitat a subvencionar en aquesta convocatòria és a la corresponent a 750 euros per kw instal·lat en l’habitatge o en l’edifici amb un límit de fins a 3 kw, de manera que la quantitat màxima subvencionable en cada sol·licitud serà de 2.250 euros en total. El beneficiari podrà renunciar a la quantitat subvencionable en un termini màxim de deu dies hàbils. S’establiran llistes de reserva en els projectes que queden, inicialment, sense subvencionar per insuficient crèdit. 

Les bases reguladores recullen com a subvencionables les despeses realitzades i pagades per a la realització dels projectes d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica definits en la convocatòria. Per a això, s’entendran aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, ser estrictament necessaris per a dur a terme el projecte i, finalment, en cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor del mercat. 

Les ajudes contemplen obligacions per part dels beneficiaris com la permanència de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques en els habitatges per un període mínim de deu anys. A més, no seran subvencionables l’adquisició de les instal·lacions o equips mitjançant lísing, rènting ni cap altra fórmula d’arrendament en la qual els béns no siguen propietat del beneficiari. Tampoc se subvencionarà el cost derivat de l’amortització dels béns, els interessos deutors dels comptes bancaris o els interessos, recàrrecs o sancions administratives penals. 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria realitzarà, a més, un seguiment de l’impacte que en matèria de reducció d’emissions de CO₂ es desenvolupe a conseqüència de la posada en marxa d’aquesta iniciativa. Per a això, la citada simulació haurà d’incloure els kw a instal·lar, les dades estimades de quilograms de CO2 estalviats per anualitat i els k2 anuals d’energia produïda per la instal·lació. 

Cal assenyalar que l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha instal·lat plaques solars fotovoltaiques en els centres educatius públics de la localitat per al seu autoconsum i que, a continuació, s’estendran a la resta dels edificis municipals. En matèria d’impostos, l’ajuntament bonifica l’adquisició de vehicles híbrids i elèctrics, així com la compra i reconversió de les bicicletes. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “l’aposta decidida d’aquest equip de govern per promocionar les energies renovables, netes i respectuoses amb el medi ambient i aquest tipus d’ajudes econòmiques seran un al·licient suficient per a la conscienciació de la societat i, d’aquesta manera, aconseguir un entorn més sostenible, saludable i habitable”.

 

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*