Riba-roja convoca les ajudes del Pla Resistir III destinades als autònoms i pimes afectats per la Covid amb un valor global de 308.130 euros

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament publica les bases per a les ajudes econòmiques 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases del Pla Resistir III destinat a totes aquelles empreses, autònoms i sectors més afectats pels efectes del coronavirus que va irrompre al març del passat any. Les ajudes econòmiques fixades per l’equip de govern seran de 2.000 euros per cada beneficiari, més altres 200 euros per cada treballador afiliat a la Seguretat Social. 

El Pla Resistir és un programa d’àmbit autonòmic afavorit per la Generalitat Valenciana que en el cas de Riba-roja de Túria té una assignació global de 615.101 euros en total, dels quals s’han distribuït ja 241.366 euros en una primera convocatòria, altres 65.603 euros en una segona fase i, finalment, l’actual tercera fase en la qual es repartiran els restants 308.130 euros. 

Les bases reguladores del Pla Resistir II establien que en el cas que en aquesta convocatòria no s’esgotara la quantia total assignada a aquest efecte –un total de 373.734 euros- es destinaran a la concessió de les ajudes per als autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que figuren donats d’alta a 31 de desembre del passat any 2020 “sempre que es justifiquen despeses diferents a la primera edició”. 

Atés que en la segona convocatòria del Pla Resistir II l’Ajuntament de Riba-roja de Túria va abonar ajudes per valor de 65.603 euros, llavors s’ha procedit a convocar una nova edició amb els restants 373.734 euros. 

En aquesta tercera edició els sectors que podran optar a les mateixes són aquells relacionats amb l’hostaleria, la restauració, l’oci i la cultura, és a dir, aquelles que es van veure afectades en major mesura per les conseqüències de la pandèmia del covid. En aquesta convocatòria es pretén contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que s’han continuat suportant malgrat la manca o disminució dels ingressos i, per tant, es contribueix a la viabilitat econòmica. 

El procediment per a la concessió de les ajudes es basa en la concurrència competitiva fins que s’esgote el crèdit econòmic previst, amb un criteri de valoració establit en la data i hora d’entrada de la sol·licitud, sempre que complisquen la totalitat dels requisits establits en les bases reguladores i aporten la totalitat de la documentació requerida a aquest efecte. 

Podran accedir a aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques en la seua condició d’autònoms o microempresa que no tinguen més de 10 treballadors donats d’alta en la Seguretat Social i en Hisenda, amb domicili fiscal a Riba-roja de Túria, no haver sigut beneficiaris en un altre municipi amb el Pla Resistir, mancar de deutes amb l’ajuntament, al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i, finalment, preferència per a aquelles que van resultar beneficiàries amb la primera edició d’aquest pla. 

Les despeses que es finançaran són aquells relacionats amb l’arrendament del local comercial, les compres de mercaderies i aprovisionaments, despeses en subministraments, despeses de reparació i conservació, despeses en personal en sous, salaris o quotes de la seguretat social, despeses en interessos hipotecaris vinculats amb l’establiment comercial i altres despeses corrents relacionades. 

La quantia de l’ajuda econòmica prevista en aquesta convocatòria de Riba-roja de Túria s’ha fixat en 2.000 euros per cadascuna d’elles més altres 200 euros per treballador fins a aconseguir un màxim de 2.000 euros, de manera que la quantitat global pot suposar una ajuda màxima de 4.000 euros per a cadascuna de les peticions concedides, entre la concessió directa i els empleats a càrrec. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha assenyalat que aquestes ajudes “són d’una importància vital per a totes aquelles empreses i autònoms assotats pels efectes adversos del coronavirus i, per això, posem a la seua disposició els restants 308.130 euros contingut en el Pla Resistir impulsat per la Generalitat i que serviran per a la bona marxa i el funcionament d’aquests sectors”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*