Cheste obri el termini per a sol·licitar les beques de l’àrea de Cultura del curs 2021-22

Post també disponible en: Castellano

La regidoria de Cultura informa que dilluns que ve, 25 d’octubre, s’obri el termini per a sol·licitar les beques de col·laboració en les activitats generals de l’àrea de Cultura per al curs 2021-2022.

Es convoquen 6 beques amb una dotació de 1.155 euros bruts cadascuna i un màxim de 210 hores a realitzar. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres, 5 de novembre de 2021. Podran optar a aquestes beques les persones que estiguen matriculades com a alumnes o alumnes oficials durant el curs 2021-22 en estudis universitaris, en la seua primera titulació universitària (admetent en el seu cas segons cicles o Màsters Oficials que complementen aquests estudis) i Batxillerat. 

A més d’això, hauran de reunir els següents requisits: 
– Haver aprovat el curs anterior.
– Tindre complits els 18 anys. 
– Estar empadronat/a en la localitat de Cheste amb anterioritat a la convocatòria d’aquestes bases.
– Gaudir de suficient disponibilitat horària, sempre que redunden a nivell formatiu en l’àrea de cultura i comporte tindre horari disponible els caps de setmana per a col·laborar en les activitats culturals i entre setmana per a col·laborar amb cultura en tasques de preparar exposicions, penjar cartells, col·laborar amb tasques de biblioteca, etc.
– No exercir actualment cap treball remunerat, ni percebre ingressos per desocupació.
– No haver sigut beneficiari/a d’aquestes beques en més de dues ocasions. 

Els i les aspirants a la beca sol·licitaran les mateixes mitjançant instància dirigida a l’Alcalde-President de l’Ajuntament, per registre d’entrada de l’Ajuntament i s’acompanyarà de la següent documentació:
1. Fotocòpia del DNI o passaport.
2. Certificat d’empadronament històric i col·lectiu.
3. Document acreditatiu o fotocòpia compulsada de matrícula acadèmica en el curs 2021-22 i horaris del curs.
4. Certificat d’expedient: resultats acadèmics dels estudis realitzats en el curs anterior.
5. Fotocòpia compulsada dels cursos realitzats per la persona interessada (imprescindible que estiguen especificats per hores).
6. Fotocòpia compulsada de la declaració de la Renda de 2020 de tots els membres de la unitat familiar on estiga inclosa la persona sol·licitant, o certificat d’Hisenda de no haver realitzat la declaració de la Renda per no haver arribat al mínim establit.
7. Certificat negatiu d’alta en la Seguretat Social. 
8. Certificat negatiu del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) de percepció de prestacions.
9. Certificat negatiu del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) de percepció de prestacions. 

Les bases estan disponibles en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica: https://cheste.sedelectronica.es/info.0 

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*