Comença el període d’inscripcions al Programa Bo Respir 2020 a Utiel

Post també disponible en: Castellano

El Departament Municipal de Serveis Socials informa l’inici de el període de presentació de sol·licituds per al Programa Bo Respir en l’any 2020. El programa consisteix en finançar distintes modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat, quan per necessitats que afecten a la gent gran o als seus cuidadors familiars, la gent gran necessiten l’atenció en un centre especialitzat que substitueixi les cures que, de forma habitual, es presten i / o es reben en l’àmbit familiar. Els beneficiaris directes de les subvencions convocades hauran de ser persones dependents, que trobant-se ateses habitualment en el seu domicili personal o familiar, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat, per presentar un nivell de dependència que els fa necessitar de les cures d’una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària, i que eventualment, no poden ser prestats pel seu cuidador habitual.

Requisits:

  1. Tenir 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l’activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat.
    També podran ser beneficiaris les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.
  2. Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
  3. Tenir la consideració de persona dependent, acreditada mitjançant el corresponent informe mèdic.
  4. Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris establerts.
  5. De forma excepcional i amb l’objecte de mantenir la unitat familiar, podran sol·licitar l’ingrés conjunt amb el sol·licitant principal, les persones majors o menors de 65 anys, que acreditin una de les següents situacions: ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingressi en el mateix centre residencial que aquell. A aquests efectes es consideraran discapacitats aquells que definix com a tals el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i que tinguin un grau de minusvalidesa igual o superior a l’65%.

Termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8716 / 2020.01.14. Per rebre informació o participar en el programa, es poden dirigir a Departament Municipal de Serveis Socials, carrer Vila Joiosa nº 6 de Requena (telèfon 96.001 06 02).

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*