La Conselleria de Territori inicia la consulta pública prèvia del PAT del Racó d’Ademús

Post també disponible en: Castellano

Arcadi Espanya destaca el compromís de facilitar i agilitzar una planificació racional del territori per a afavorir la implantació ordenada d’activitats econòmiques

El Pla d’Acció Territorial té com a grans objectius l’ordenació i dinamització d’este espai rural de gran importància per a l’equilibri territorial de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat la consulta pública prèvia de el Pla d’Acció Territorial, PAT, de la comarca del Racó d’Ademús.

El conseller Arcadi Espanya ha explicat que aquesta primera consulta pública és prèvia a el document d’esborrany de Pla i el Document Inicial Estratègic, i “marca administrativament l’inici de la tramitació de el Pla d’acció territorial”.

Amb aquesta consulta, ha assenyalat Arcadi Espanya, “es pretén identificar els agents territorials que es trobin involucrats en el procés d’elaboració i aprovació de el Pla, i que aquests agents i tota la ciutadania realitzin els suggeriments i aportacions que considerin oportunes, les quals seran tingudes en compte i incorporades a l’expedient administratiu de el PAT “.

Aquesta informació serà d’utilitat per a integrar les necessitats detectades des del propi territori i és complementària a l’aportada anteriorment des de les corporacions locals en les reunions que han mantingut la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Imma Orozco, i la directora general de política Territorial i Paisatge, Rosa Pardo, al costat de la directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblamiento, Jeannete Segarra, i les responsables de les àrees de mobilitat sostenible i d’assessorament i assistència a municipis de la Diputació de València, Dolors Gimeno i Amparo Orts, el passat mes de setembre.

Una població de 2.289 habitants i 370 km2 de superfície

El PAT de l’Racó ​​d’Ademús es projecta sobre una comarca de set municipis, Ademús, Cases Altes, Cases Baixes, Torre Baixa, la Pobla de Sant Miquel, Castellfabib i Vallanca, amb una població de 2.289 habitants i 370 km2 de superfície. Aquesta comarca pertany a sistema rural de la Comunitat Valenciana que presenta els problemes característics de les zones de l’interior amb risc de despoblament: envelliment demogràfic, baixa accessibilitat, dèficits de dotacions, manca d’alternatives econòmiques, entre d’altres.

Com ha recordat el conseller de Política Territorial, “aquests problemes s’accentuen amb les dificultats d’aquests municipis per actualitzar el planejament urbanístic vigent que sol ser molt antic i estar obsolet, i el compromís de la Conselleria és facilitar i agilitzar la consecució d’una planificació racional del territori capaç d’afavorir la implantació ordenada d’activitats econòmiques en els sòls de major aptitud i menor vulnerabilitat”.

Ordenació i dinamització del territori

Per això, el Pla d’acció territorial té com a grans objectius l’ordenació i dinamització d’aquest espai rural de gran importància per a l’equilibri territorial de la Comunitat Valenciana.

El pla proposarà accions com definir la infraestructura verda a escala supramunicipal de la comarca, a l’garantir les mesures de gestió necessàries per a la millora de la seva estructura i funcionalitat, afavorint la producció de béns i serveis ambientals i l’adaptació del territori a l’efecte d’el canvi climàtic.

També plantejarà zonificar de manera adequada i eficient el sòl no urbanitzable dels set municipis, atenent les unitats de paisatge dels patrons del territori, i les afeccions de la infraestructura verda que es solapen sobre aquest tipus de sòl. D’aquesta manera s’aconsegueix una zonificació coherent de el medi rural sense les limitacions dels límits municipals, i una adequació de la capacitat d’acollida de cada zona als usos i activitats que poguessin implantar-se.

Així mateix, identificarà els elements de el patrimoni cultural mereixedors de protecció, proposant directrius per a la seva preservació i posada en valor des d’una visió que permeti la millora dels actius territorials i la seva relació amb les activitats econòmiques de naturalesa endògena.

A més, ha d’establir un model urbà per a la comarca que en el qual prevalgui el manteniment de l’caràcter rural dels nuclis, activant els habitatges buits o la rehabilitació i reciclatge d’aquests teixits urbans de manera preferent a el desenvolupament de nous sòls que, en el cas de ser necessaris, hauran d’integrar-se adequadament en la morfologia del territori i de el paisatge, i ser d’escala adequada a el patró de població existent.

Igualment s’analitzarà les demandes de sòls per a activitats econòmiques que responguin a les realitats i possibilitats de la comarca i, si escau, proposar nous desenvolupaments de sòl adaptats a les fragilitats del territori i, de forma preferent, utilitzar l’escala supramunicipal per establir les millors localitzacions des del punt de vista de factors com l’accessibilitat, la proximitat a les matèries primeres i l’aptitud del territori.

Al seu torn, es va a analitzar les dotacions, el seu estat i adequació a les necessitats actuals i futures i proposar les accions necessàries per garantir unes condicions d’equitat territorial pel que fa a l’accés de la població als equipaments i dotacions públiques.

De la mateixa manera s’estudiarà l’estat actual de les infraestructures de comunicació i de serveis, i proposar les accions necessàries per garantir una mobilitat sostenible a la comarca, i desenvolupar fórmules per a la millora dels sistemes de mobilitat a la demanda adequats per a les zones rurals. Si és el cas, preveure les reserves de sòl necessàries per a la implantació o ampliació de les infraestructures, tant de mobilitat com de serveis.

El PAT inclou proposar fórmules de governança territorial que permetin la gestió mancomunada de les implantacions d’escala supralocal, tot això en col·laboració amb els municipis i les mancomunitats existents que ja compten amb experiència en la gestió de serveis públics a la comarca.

Finalment, s’establiran directrius que permetin impulsar el desenvolupament local de la comarca amb la col·laboració d’agents socials i econòmics, públics i privats, establint la seua connexió amb el planejament, i potenciant especialment el sector agroalimentari, el turisme i aspectes de la qualitat de l’ territori que permetin atreure i mantenir població a la comarca.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*