La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Bunyol elabora el reglament del Consell Sectorial Consultiu d’Esports

Post també disponible en: Castellano

L’Ajuntament de Bunyol, a través de la regidoria d’Esports que gestiona Manuel Sierra, presenta a la ciutadania de Bunyol el reglament del Consell Sectorial Consultiu d’Esports, que queda reflectit a continuació, amb ell es pretén crear una via de participació dels ciutadans i associacions en els debats d’assumptes referents a l’esport en l’àmbit local.

REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL CONSULTIU D’ESPORTS.

I. CREACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

Article 1. Creació 

Es crea el Consell Sectorial Consultiu d’Esports de Bunyol com a via de participació dels ciutadans i associacions en els debats d’assumptes referents a l’esport en l’àmbit local. 

Article 2. Naturalesa jurídica 

El Consell Sectorial Consultiu d’Esports serà un òrgan col·legiat de caràcter consultiu de l’Ajuntament. 

Article 3. Règim jurídic 

L’Organització i funcionament intern del Consell Sectorial Consultiu d’Esports es regirà pel present Reglament. 

II. FUNCIONS DEL CONSELL

Article 4. Funcions 

 1. Aquest Consell Sectorial d’Esports, tindrà entre les seues funcions fonamentals el ser sentit i consultat per la Corporació local en línies d’actuació de caràcter general en matèries relatives a la promoció i foment de l’esport en el desenvolupament de la vida social, cultural i política de Bunyol, i la col·laboració en el desenvolupament d’activitats que tinguen relació amb la problemàtica i interessos de l’esport.
 2. El Consell Sectorial Consultiu d’Esports serà un òrgan de caràcter consultiu i podrà realitzar estudis, valoracions i qualsevol altre assessorament per a la redacció i posada en marxa d’iniciatives d’interés general en matèria d’esports per al poble de Bunyol.
 3. Corresponen al Consell Sectorial Consultiu d’Esports les següents atribucions: 
  1. Vetlar pel compliment del que s’estableix en aquest Reglament. 
  2. Aproximar la gestió municipal en matèria d’esports als ciutadans. 
  3. Fomentar la participació màxima dels veïns, col·lectius i entitats en matèria d’esports en l’activitat municipal. 
  4. Elevar propostes a l’Ajuntament sobre actuacions municipals en matèria d’esports.
  5. L’elecció del seu Secretari.
  6. Determinació del nombre de comissions de treball, atribucions, nombre de components de les mateixes i adscripció a les mateixes dels diferents membres del Consell.

III. COMPOSICIÓ, DESIGNACIONS, NOMENAMENTS I MANDATS

Article 5. Composició 

El Consell Sectorial Consultiu d’Esports estarà constituït per un President membre de la Corporació Local, nomenat i separat lliurement per l’Alcalde, i prèvia sol·licitud d’adhesió, per un representant de cada entitat ciutadana inscrita en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament dedicades a l’esport i persones físiques que a títol particular vulguen formar part del Consell i per un Secretari. 

Article 6. Designació i nomenament dels membres 

 1. La designació dels membres integrants del Consell s’efectuarà prèvia sol·licitud a l’Ajuntament de Bunyol. 
 2. Els representants de cada entitat ciutadana o persona física actuaran com a vocals del Consell i posseiran, igual que el President i Secretari, veu i vot. 
 3. Com a President es designarà a un membre de la Corporació Local, nomenat i separat lliurement per l’Alcalde. 
 4. Com a Secretari actuarà la persona designada d’entre els seus membres pel Consell Sectorial d’Esports per majoria simple 

Article 7. Duració del mandat 

 1. La duració del mandat del President coincidirà amb el que tinga l’Ajuntament, renovant-se cada quatre anys amb la celebració d’Eleccions Municipals. 
 2. En el cas del Secretari el mandat coincidirà amb la que tinga l’Ajuntament, renovant-se cada quatre anys amb la celebració d’Eleccions Municipals.
 3. La resta dels Vocals tindran un mandat condicionat per la lliure designació de l’entitat ciutadana a la qual pertanga en el seu cas o a voluntat pròpia en cas de persones físiques, sent baixa per pròpia voluntat, mitjançant la seua dimissió o per destitució per part de l’entitat ciutadana que ho va designar o per ser baixa aquesta entitat en el Registre Municipal d’Associacions.

IV. FUNCIONS I FUNCIONAMENT

Article 8. Funcions del President i del Secretari

 1. Corresponen al President les funcions següents: 
 1. Convocar i presidir les sessions del Consell Consultiu d’Esports. 
 2. Actuar com a moderador en les sessions del Consell. 
 3. Dirimir amb el seu vot de qualitat els possibles empats en les votacions que es realitzen en cada sessió. 
 4. Elevar propostes a l’Ajuntament acordades en el si del Consell. 
 5. Fixar l’ordre del dia per a cada sessió, contemplant la totalitat de les propostes presentades pels vocals.
 6. Corresponen al Secretari les següents funcions:
 1. Cursar les convocatòries de les sessions del consell.
 2. Estendre les actes de les sessions.
 3. Expedir certificacions del contingut de les actes.
 4. Custodiar la documentació i portar el llibre d’actes del Consell ple.
 5. Vetlar per la legalitat formal i material de les actuacions de l’òrgan col·legiat, i garantir que els procediments i regles de constitució i adopció d’acords són respectades.

Article 9. Funcionament del Consell 

 1. Es podrà constituir, convocar, celebrar les seues sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.
 1. En les sessions que celebre a distància, els seus membres podran trobar-se en diferents llocs sempre que s’assegure per mitjans electrònics, considerant-se també tals els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres o persones que els suplisquen, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferencias i les videoconferències.
 1. Les sessions del Consell seran convocades pel President amb 2 dies hàbils d’antelació com a mínim, especificant el lloc, data i hora, mitjançant escrit dirigit a cada membre. Llevat que no resulte possible, les convocatòries seran remeses als membres de l’òrgan col·legiat a través de mitjans electrònics, fent constar en la mateixa l’ordre del dia juntament amb la documentació necessària per a la seua deliberació quan siga possible, les condicions en les quals se celebrarà la sessió, el sistema de connexió i, en el seu cas, els llocs en què estiguen disponibles els mitjans tècnics necessaris per a assistir i participar en la reunió. 
 2. Hi haurà un número mínim de 2 sessions a l’any. 
 3. Extraordinàriament, podran convocar-se altres sessions al llarg de l’any, pel President o a petició raonada d’una tercera part dels Vocals membres del Consell, contemplant-se un període mínim de 2 dies hàbils entre la convocatòria i celebració de la sessió. 
 4. Quan la convocatòria extraordinària siga proposada pels Vocals membres del Consell, aquests hauran de dirigir-la per escrit al President.
 5. Per a la vàlida constitució, a l’efecte de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència del President i Secretari, o en el seu cas, dels qui els suplisquen, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.
 6. Les sessions del Consell quedaran vàlidament constituïdes, en primera convocatòria, quan concórreguen a ella la meitat, almenys, dels seus membres, i, en segona, qualsevol que siga el nombre de membres concurrents, havent de mediar un període de trenta minuts entre elles. 
 7. Quan estigueren reunits, de manera presencial o a distància, el Secretari i tots els membres de l’òrgan col·legiat, o en el seu cas les persones que els suplisquen, aquests podran constituir-se vàlidament com a òrgan col·legiat per a la celebració de sessions, deliberacions i adopció d’acords sense necessitat de convocatòria prèvia quan així ho decidisquen tots els seus membres.
 8. Els acords seran adoptats per majoria de vots. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre del dia, llevat que assistisquen tots els membres de l’òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
 9. De l’esdevingut en cada sessió s’estendrà acta succinta que serà signada pel President i pel Secretari. 

Article 10. Actes

 1. De cada sessió que celebre l’òrgan col·legiat s’estendrà acta pel Secretari, que especificarà necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

Podran gravar-se les sessions que celebre l’òrgan col·legiat. El fitxer resultant de l’enregistrament, juntament amb la certificació expedida pel Secretari de l’autenticitat i integritat d’aquest, i quants documents en suport electrònic s’utilitzaren com a documents de la sessió, podran acompanyar a l’acta de les sessions, sense necessitat de fer constar en ella els punts principals de les deliberacions.

 1. L’acta de cada sessió podrà aprovar-se en la mateixa reunió o en la immediata següent. El Secretari elaborarà l’acta amb el vistiplau del President i el remetrà a través de mitjans electrònics, als membres de l’òrgan col·legiat, els qui podran manifestar pels mateixos mitjans la seua conformitat o objeccions al text, a l’efecte de la seua aprovació, considerant-se, en cas afirmatiu, aprovada en la mateixa reunió.

Quan s’haguera optat per l’enregistrament de les sessions celebrades o per la utilització de documents en suport electrònic, hauran de conservar-se de manera que es garantisca la integritat i autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés als mateixos per part dels membres de l’òrgan col·legiat.

Article 11. Comissions de Treball

 1. Per al millor estudi dels assumptes de la competència del Consell, aquest, a proposta del president, o a iniciativa de la tercera part dels membres d’aquest, constituirà les comissions permanents o temporals que estime oportunes. Aquestes Comissions de Treball tindran específicament la missió de preparar i desenvolupar els treballs del Consell, sense perjudici d’aquells altres que reglamentàriament se li atribuïsquen.
 2. Les Comissions estaran integrades amb els membres designats pel Consell, nomenant-se en el seu si, el president i secretari.
 3. Els membres del Consell podran assistir a totes les reunions de les comissions que ho desitgen. No obstant això, només podran actuar com a membres de ple dret en aquelles comissions a les quals estiguen adscrits.
 4. Les comissions establiran el seu propi calendari de reunions i el règim de funcionament i les seues resolucions hauran de ser aprovades per la majoria dels seus membres. La convocatòria de les reunions es remetrà a tots els membres del Consell, considerant-se vàlidament constituïdes les seues sessions amb l’assistència de la majoria dels seus membres. Els acords adoptats per les comissions se sotmetran al Consell. Per raons de funcionalitat, cadascuna de les comissions triarà un ponent que informarà sobre les seues propostes al Consell.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*