Opinió. Vicente J. García Nebot: “El decret de les ECUVs”

Post també disponible en: Castellano

Per acord de Consell de 15 de maig s’ha aprovat un decret que pot convertir-se en un dels més importants per a l’economia valenciana i pel qual es regulen les entitats col·laboradores urbanístiques valencianes (ECUVs).

En els últims lustres, l’administració ha patit entre el seu personal funcionari l’aplicació de la Regla de Despesa i el Control de l’Equilibri Parlamentari, que ens ha impedit estar dotats de plantilles suficients per assumir el treball que ha generat la reactivació de l’economia.

La solució no pot ser una altra que la col·laboració publicoprivada i, amb això, s’atén a una sentida reivindicació de el sector econòmic de la promoció immobiliària i la construcció. Però també des del municipalisme de la Comunitat Valenciana, davant la necessitat d’agilitar els tràmits tendents a la concessió de llicències i restants autoritzacions municipals per poder promoure actuacions productives tan necessàries per als temps que vénen.

L’objectiu fonamental de l’Decret, que desenvolupa la Llei d’Ordenació de l’Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) segons la profunda modificació que va dur a terme el Govern de l’Botànic el passat 2019, és aconseguir que es puguen reduir els extenuants terminis per a l’atorgament de llicències que pateixen els promotors i ciutadans. I, amb això, superar el greu perjudici que l’actual situació de col·lapse provoca en l’activitat urbanística i la consegüent creació de llocs de treball, tan necessaris sempre, però més en aquesta situació de pandèmia i la posterior postpandemia.

No obstant això, cal dir-ho tot, aquella modificació profunda de la nostra llei que ha permès donar aquest pas de gegant no va ser recolzada ni pels grups parlamentaris de PP ni de Ciutadans.

Malgrat això, i la falta de suport de la dreta valenciana, l’aprovació de Decret de les ECUVs impulsat pel conseller Arcadi Espanya permetrà que els tècnics (Arquitectes i Enginyers) puguen constituir entitats col·laboradores de l’administració, generant un nou nínxol de treball de suport als serveis tècnics municipals o, prestant el servei allà on no es disposa d’aquests serveis, com en els petits municipis d’interior en els quals ja no funcionen els convenis de col·laboració entre diputacions provincials i col·legis professionals.

Les funcions d’aquestes noves entitats col·laboradores serà la de verificar que les actuacions per a les quals se sol·licita llicència (obres de nova planta, reformes, demolicions …) s’ajusten a la normativa tècnica d’edificació i, fins i tot, si prèviament s’ha obtingut cèdula de certificació urbanística, que aquesta s’ajusta a la legalitat urbanística i a l’planejament.

Aquest nou instrument permetrà agilitar i simplificar els procediments dins de el Pla Agilitza Urbanisme (PAU) de la Generalitat Valenciana, però sempre garantint l’autonomia local ja que el contingut dels certificats de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores no limita ni exclou les actuacions municipals de verificació, comprovació o inspecció, ni respecte de les declaracions responsables ni pel que fa als procediments de concessió de llicència.

Com mecanismes de cautela respecte a l’actuació d’aquestes entitats s’estableix un estricte règim d’habilitació per a l’exercici de l’activitat i d’incompatibilitats per poder exercir les seves funcions en els ajuntaments.
I per garantir la qualitat dels serveis prestats per aquestes entitats la Direcció General d’Urbanisme de fixar un sistema de preus mínims i màxims que podran percebre aquestes entitats en el desenvolupament de la seua activitat.

Per a l’exercici de les funcions de les ECUVs s’habilitarà en breu el Registre d’entitats col·laboradores de verificació i control d’actuacions urbanístiques a què, prèviament, l’entitat ha de complir determinats requisits com estar acreditades per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). Però també ha de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil i disposar un Pla d’Igualtat en els termes i amb l’abast previst en la legislació autonòmica i estatal.

Però donades les actuals circumstàncies, resulta absolutament indispensable establir un règim transitori segons el qual les entitats inscrites en el Registre General d’Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació, i les inscrites en qualsevol registre públic que habiliti a l’exercici de funcions de verificació i control d’actuacions urbanístiques podran exercir idèntiques funcions pel termini de sis mesos des de la publicació de Decret.

En l’àmbit urbanístic del nostre país aquestes entitats són una novetat i, com reconeix el Consell Jurídic Consultiu en el seu dictamen preceptiu la Generalitat Valenciana passa a ser pionera a tot l’Estat en la regulació legal d’aquestes entitats.

D’altra banda, la LOTUP autoritza als Ajuntaments i els Col·legis professionals a col·laborar exactament amb el mateix objectiu bé mitjançant convenis, bé constituint-se ells mateixos en ECUVs. La qual cosa suposa a més un suport important als nostres municipis.

L’urbanisme valencià i les seues institucions tornen a ser pioners i exemple en el panorama estatal.

Vicente J. García Nebot. Director General d’Urbanisme. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*