Riba-roja premiarà fins amb 6.000 euros a les entitats i associacions que proposen idees i projectes de protecció dels animals

El concejal de Bienestar Animal de Riba-roja, José Luis López.
El concejal de Bienestar Animal de Riba-roja, José Luis López.

Post també disponible en: Castellano

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria concedirà ajudes econòmiques amb fins a 6.000 en total a les associacions i entitats sense ànim de lucre que proposin idees i projectes de protecció dels animals. El programa d’l’ajuntament supeditarà la concessió de les subvencions a aquestes entitats a la justificació efectiva de les mateixes que s’adscriuran a l’exercici d’aquest any 2019.

L’objectiu d’aquesta iniciativa municipal de Riba-roja de Túria se centra en el foment i la promoció de les activitats que les entitats i associacions lligades a el món dels animals dissenyen i que poden resultar beneficioses per al global de la societat. Les iniciatives que presentin les entitats es revisaran, a continuació, per part dels serveis tècnics municipals perquè s’adaptin a les directrius establertes.

Les associacions beneficiàries estaran subjectes a una sèrie d’obligacions com ajustar l’activitat a la protecció dels animals, la realització de l’esmentada activitat, sotmetre a la comprovació i control financer per part de l’ajuntament, comunicar la percepció de subvencions d’altres administracions, trobar-se el corrent de l’pagament de les obligacions tributàries i justificar els projectes duts a terme.

Els programes i activitats que en matèria de salut i protecció animal de Riba-roja de Túria es desenvolupin al llarg de l’termini establert per les ajudes concedides hauran de versar sobre la realització d’estudis, campanyes d’informació i sensibilització d’interès sociosanitari, programes d’atenció a l’pacient complementaris als oferts per l’Agència Valenciana de Salut, programes d’ajuda mútua i autoajuda en l’àmbit sanitari, programes de protecció animal, programes de voluntariat enfocats a l’adopció d’animals de centre de protecció animal de Riba-roja o jornades d’Interacció amb animals de companyia.

Entre els requisits a complir per part de les entitats cal destacar la necessitat de disposar de raó social en el terme municipal de Riba-roja, acreditar la seva inscripció en el registre de la Comunitat Valenciana, estar a l’corrent de l’pagament amb la Seguretat Social, la presentació de la pertinent sol·licitud per participar en aquesta convocatòria i, finalment, acreditar que es posseeix el personal qualificat per dur a terme l’activitat.

Els criteris que tindrà en compte l’Ajuntament de Riba-roja de Túria es basaran en la concreció dels objectius que es pretenguin arribés amb el projecte presentat, el nombre de beneficiaris previst amb relació a l’àmbit territorial d’actuació, els projectes que impliquin la participació activa de la població destinaria en totes les seves fases (disseny, desenvolupament i avaluació), una major valoració per a aquells programes que incloguin indicadors i instruments per a mesurar el grau de compliment dels objectius o pels programes de col·laboració amb l’ajuntament, altres institucions, la repercussió en l’entorn o programes de voluntariat i interacció.

El regidor de Benestar Animal de Riba-roja, José Luis López, ha afirmat que aquesta iniciativa de l’ajuntament “és una manera eficaç perquè es puguin promoure programes de protecció dels animals i des de l’administració local hem de vetllar perquè es duguin a terme un seguit d’iniciatives que redundin en el benefici general amb l’ajuda de les associacions i entitats existents en aquest àmbit “.

Els ajuts concedits a Riba-roja de Túria s’abonaran en dues fases, en una primera el 75% de l’total de l’import econòmic establert en l’acord municipal, mentre que el restant 25% amb la justificació pertinent de la quantitat. Les despeses a què es destinen les subvencions hauran de referir-se, sempre, per al desenvolupament de les activitats o els programes subvencionats.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*