Riba-roja subvencionarà amb fins a 8.000 euros la rehabilitació de les façanes dels edificis que tinguen més de 20 anys d’antiguitat

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament obri el termini per a la sol·licitud d’aquestes ajudes fins al pròxim 30 de setembre amb l’objectiu de millorar les façanes dels edificis i, a més, reactivar l’economia local 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha obert el termini per a la sol·licitud de les subvencions públiques encaminades a rehabilitar les façanes dels habitatges de tipologia unifamiliar o els edificis plurifamiliars residencials situats en el sòl urbà del terme municipal. Els edificis i els habitatges hauran de tindre una antiguitat major de 20 anys i tindran de termini per a la sol·licitud fins el pròxim dia 30 de setembre. 

Les bases reguladores aprovades per l’equip de govern pretenen combinar, al mateix temps, una millora i adequació de les façanes dels edificis i habitatges previstos i, a més, una reactivació de l’economia local a través de les obres que suposen aquestes actuacions. Les obres contemplades en les subvencions econòmiques estan encaminades a la rehabilitació de les façanes que donen a la via pública dels edificis i habitatges descrits. 

Entre les obres previstes en les bases de regulació estan incloses la reparació o execució dels revestiments de les façanes, encara que s’exclouen els revestiments de pedra complets en la façana. D’aquesta manera, només es consideraran subvencionables els revestiments de pedra en zones concretes com el sòcol o el contorn dels buits. A més, es podrà subvencionar la pintura de la façana i els seus elements de fusteria i reixes. 

La iniciativa municipal s’estén als elements ornamentals per a ocultar les canalitzacions i els cablejats que discórreguen per la façana, així com l’escopidor i les peces de rematada. Als balcons i les terrasses obertes només podran incloure’s la reparació del revestiment dels paràmetres verticals sempre que els mateixos es troben a menys d’1 metre de l’alineació del vial, a més dels ràfecs. En els habitatges aïllats s’inclouen els tancaments de parcel·la que donen al vial, però s’exclouen les façanes que recaiguen a l’interior de la parcel·la. 

Un punt a tindre en compte és l’obligació d’utilitzar colors de materials harmonitzats amb l’entorn, així com la composició de la façana, i l’incompliment de la qual pot suposar l’exclusió del procés de subvencions després de les corresponents avaluacions dels tècnics municipals. Els propietaris deuran, a més, obtindre les corresponents llicències d’obres o declaracions e obres abans de l’execució d’aquestes. 
El pressupost de les obres inclourà el pressupost d’execució material, les despeses generals i el benefici industrial, exclòs els impostos sobre el valor afegit (IVA). La quantia de les ajudes serà del 50% del pressupost protegit de l’actuació, amb un import màxim de 2.000 euros per habitatge i un màxim de 8.000 euros en el cas dels edificis plurifamiliars. En el cas d’executar-se més obres de la prevista, l’import de la subvenció no variarà. 

Els futurs beneficiaris hauran de complir una sèrie de normes i requisits. Només seran objecte de subvenció els habitatges unifamiliars o els edificis plurifamiliars residencials, situats tots en el terme municipal de Riba-roja de Túria amb una antiguitat superior als 20 anys des del certificat de l’obra o, en defecte d’això, des de la data de construcció segons el cadastre corresponent. Podran ser beneficiaris les persones o entitats propietàries i les comunitats de propietaris, així com els arrendataris amb autorització del propietari. 

Entre les obligacions dels beneficiaris destaquen el compliment de l’objectiu a realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, justificar davant l’òrgan concedent els requisits i condicions, sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuarà l’òrgan corresponent, comunicar si han obtingut altres subvencions, acreditar que està al corrent de les obligacions tributàries, conservar els documents justificatius i donar publicitat del finançament de les obres que hagen sigut objecte de la subvenció, entre altres. El termini per a la presentació de les sol·licituds conclou el pròxim 30 de setembre. 

En els criteris d’adjudicació de les subvencions es tindran en compte l’estat de conservació de les façanes amb fins a 35 punts, l’antiguitat de l’edificació amb altres 15 punts com a màxim, les actuacions a executar per empreses locals es concedirà amb altres 10 punts, les façanes que donen a espais públics tindran altres 10 punts, els immobles situats en sectors gestionats i completament urbanitzats seran computats amb altres 20 punts i, finalment, si l’edifici disposa de l’informe d’avaluació suposarà altres 20 punts. Fins al pròxim 31 de desembre de 2023 es podran realitzar les obres i presentar la documentació justificativa. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes actuacions municipals “tenen com a objectiu endreçar totes aquelles façanes dels habitatges i edificis amb més de 20 anys de manera que no sols té un component estètic sinó que, al mateix temps, serveix per a afavorir l’economia local amb la contractació de les obres en les empreses radicades en el nostre municipi, tal com s’estableix en les bases reguladores”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*