El projecte de reciclatge de plàstic comercial ‘Life Recypack’ inicia la campanya d’informació a Llíria

Els plàstics recollits es transformaran en matèria primera per a la fabricació de mobiliari urbà, nous embalatges comercials o palets plàstics
Els plàstics recollits es transformaran en matèria primera per a la fabricació de mobiliari urbà, nous embalatges comercials o palets plàstics
Els plàstics recollits es transformaran en matèria primera per a la fabricació de mobiliari urbà, nous embalatges comercials o palets plàstics
Els plàstics recollits es transformaran en matèria primera per a la fabricació de mobiliari urbà, nous embalatges comercials o palets plàstics

El projecte Life Recypack de reciclatge dels residus plàstics comercials ha iniciat a Llíria la primera campanya d’informació i sensibilització per tal de que els comerciants del municipi es sumen a aquesta iniciativa d’economia circular. La campanya forma part del projecte pilot que es desenvolupa al municipi del Camp del Túria i que s’engloba al projecte europeu Life Recypack en el que la Diputació de València participa com a sòcia.

Amb aquesta campanya, els comerços rebran informació sobre la forma de dipositar els residus, els horaris en els que seran recollits, així com els beneficis d’aquest nou model de gestió de les deixalles tant per als comerços com per al medi ambient.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha indicat que “l’èxit d’aquest projecte resideix en el consorci que s’ha creat per al seu desenvolupament, ja que ha involucrat a totes les parts interessades i permetrà la seua continuïtat i desenvolupament en diverses regions d’Europa”. “La iniciativa que s’enceta ací a Llíria és una acció pionera d’una nova manera de gestionar els residus comercial i de transformar-los en equipament per als municipis”, ha afegit.

A través d’aquesta iniciativa es durà a terme la recollida porta a porta dels plàstics generats per 150 comerços de Llíria que posteriorment seran transformats en matèria primera per a la fabricació de mobiliari urbà, nous embalatges comercials o palets plàstics. L’objectiu principal del projecte és el desenvolupament d’un nou sistema de tractament d’aquest tipus de residus a les comarques de València.

Llíria constitueix la primera parada d’un projecte que té com a objectiu extrapolar aquest model de gestió de les deixalles plàstiques comercials a altres 8 municipis de la província i servir d’exemple per a altres ciutats europees.

Amb aquest nou sistema es podran transformar prop de 70.000 kg de residus plàstics comercials en nous productes, valoritzar aquestes deixalles i evitar que acaben en abocadors.

Campanya de recollida ‘porta a porta’ als comerços

Un dels principals generadors de residus plàstics comercials a les ciutats són els comerços menuts. Els establiments no disposen de sistemes de recollida selectiva per a aquest tipus de residus plàstics i acaben sent abocats als contenidors de residus domèstics, la qual cosa impossibilita el seu reciclatge i provoca que aquests materials acaben als abocadors.

Els comerços que estiguen interessats en participar amb el nou model Life Recypack podran fer-ho de mantera gratuïta. Solament hauran de sol·licitar la instal·lació d’un xicotet contenidor on podran dipositar els residus que seran retirats pels serveis municipals de recollida.

Els objectius d’aquesta campanya són la transformació dels residus comercials en recursos per al mateix entorn urbà; reduir la generació de residus i facilitar la seua reutilització; reduir el consum de matèries primeres d’origen natural; implicar al menut comerç en la correcta gestió dels residus; i sensibilitzar als consumidors sobre el desenvolupament d’hàbits de compra sostenibles.

A més, aquest nou sistema de gestió dels recursos plàstics ofereix diversos beneficis per als comerços col·laboradors com són la millora de la imatge de l’establiment, tant davant dels clients com dels proveïdors i treballadors; la distinció del negoci amb el reconeixement ‘sostenible-Recypack’; la reducció dels costos de gestió dels residus amb punts per a la reducció de la taxa; la participació en la campanya de comunicació del projecte; i la promoció de la compra en els comerços menuts front a les grans superfícies.

Life Recypack: economia circular amb els residus comercials

Els actuals models de gestió de residus no estan adaptats als que es produeixen durant l’activitat comercial i que s’estima que representen el 21 % del total de residus urbans generats. Aquesta deficiència en la gestió provoca que es perden matèries primeres, la saturació dels contenidors, l’abandonament d’aquests residus a la via pública, així com problemes en el funcionament de les plantes de tractament i vessaments il·legals.

L’adequada gestió del plàstic comercial pot constituir una solució innovadora que comporte la finalització de considerar aquests materials com a residus. Això permetria l’obtenció de matèries primeres de segona generació, a més de la reducció en el consum de recursos naturals.

El projecte Life Recypack es desenvolupa a través d’un consorci europeu en el qual participen tres països i set organismes tant públics com privats: l’Associació de Recerca de Materials Plàstics i Connexes (AIMPLAS), que coordina el projecte, l’Associació Valenciana d’Empresaris de Plàstics (AVEP), COMELSA, la Diputació de València, RCS, REMAT i la Scuola Superiore di Studi Universitari i di Perfezionamento Sant’Anna.

La Comissió Europea, en el marc del programa europeu LIFE Medi Ambient, ha seleccionat el projecte RECYPACK per al seu cofinançament i li ha atorgant un pressupost de 984.466 euros, dels quals el 57 % serà l’aportació de la CE, fins a un màxim de 566. 323 euros, per als 30 mesos d’execució del projecte, que començarà l’1/10/2017 i durarà fins al 31/03/2020.

Enllaç per a inscriure’s: http://www.liferecypackproject.eu/unirse.php

 

 

 

 

 

 

El proyecto de reciclaje de plástico comercial ‘Life Recypack’ inicia la campaña de información en Llíria

 

  • Los plásticos recogidos se transformarán en materia prima para la fabricación de mobiliario urbano, nuevos embalajes comerciales o palés plásticos
  • Josep Bort, diputado de Medio Ambiente: “La iniciativa que arranca aquí en Llíria es una acción pionera de una nueva manera de gestionar los residuos comerciales y de transformarlos en equipamiento para los municipios”

 

04/julio/2018. El proyecto Life Recypack de reciclaje de los residuos plásticos comerciales ha iniciado en Llíria la primera campaña de información y sensibilización para que los comerciantes del municipio se sumen a esta iniciativa de economía circular. La campaña forma parte del proyecto piloto que se desarrolla en el municipio del Camp del Túria y que se engloba dentro del proyecto europeo Life Recypacken el que la Diputació de València participa como socia.

Con esta campaña, los comercios recibirán información sobre la forma de depositar los residuos, los horarios en los que serán recogidos, así como los beneficios de este nuevo modelo de gestión de los desechos tanto para los comercios como para el medio ambiente.

El diputado de Medio ambiente, Josep Bort, ha indicado que “el éxito de este proyecto reside en el consorcio que se ha creado para su desarrollo, puesto que ha involucrado a todas las partes interesadas y permitirá su continuidad y desarrollo en varias regiones de Europa”. “La iniciativa que se comienza aquí en Llíria es una acción pionera de una nueva manera de gestionar los residuos comerciales y de transformarlos en equipamiento para los municipios”, ha añadido.

A través de esta iniciativa se llevará a cabo la recogida puerta a puerta de los plásticos generados por 150 comercios de Llíria que posteriormente serán transformados en materia prima para la fabricación de mobiliario urbano, nuevos embalajes comerciales o palets plásticos. El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un nuevo sistema de tratamiento de este tipo de residuos a las comarcas de València.

Llíria constituye la primera parada de un proyecto que tiene como objetivo extrapolar este modelo de gestión de los desechos plásticos comerciales a otros 8 municipios de la provincia y servir de ejemplo para otras ciudades europeas.

Con este nuevo sistema se podrán transformar cerca de 70.000 kg de residuos plásticos comerciales en nuevos productos, valorizar estos desechos y evitar que acaben en vertederos.

Campaña de recogida ‘puerta a puerta’ en los comercios

Uno de los principales generadores de residuos plásticos comerciales en las ciudades son los pequeños comercios. Los establecimientos no disponen de sistemas de recogida selectiva para este tipo de residuos plásticos, y estos son depositados en los contenedores de residuos domésticos, lo cual imposibilita su reciclaje y provoca que estos materiales acaben a los vertederos.

Los comercios que estén interesados en participar con el nuevo modelo Life Recypack podrán hacerlo de mantera gratuita y solo tendrán que cumplimentar un documento de adhesión para que puedan ser incluidos dentro del circuito de recogida que realizan los servicios municipales de recogida.

Los objetivos de esta campaña son la transformación de los residuos comerciales en recursos para el mismo entorno urbano; reducir la generación de residuos y facilitar su reutilización; reducir el consumo de materias primas de origen natural; implicar al pequeño comercio en la correcta gestión de los residuos; y sensibilizar a los consumidores sobre el desarrollo de hábitos de compra sostenibles.

Además, este nuevo sistema de gestión de los recursos plásticos ofrece varios beneficios para los comercios colaboradores como son la mejora de la imagen del establecimiento, tanto ante los clientes como hacia los proveedores y trabajadores; la distinción del negocio con el reconocimiento ‘sostenible-Recypack’; la reducción de los costes de gestión de los residuos con puntos para la reducción de la tasa; la participación en la campaña de comunicación del proyecto; y la promoción de la compra en los comercios pequeños frente a las grandes superficies.

Life Recypack: economía circular con los residuos comerciales

Los actuales modelos de gestión de residuos no están adaptados a aquellos que se producen durante la actividad comercial y que se estima que representan el 21 % del total de residuos urbanos generados. Esta deficiencia en la gestión provoca que se pierden materias primas, la saturación de los contenedores, el abandono de estos residuos en la vía pública, así como problemas en el funcionamiento de las plantas de tratamiento y vertidos ilegales.

La adecuada gestión del plástico comercial puede constituir una solución innovadora que comporte el fin a considerar estos materiales como meros residuos. Esto permitiría la obtención de materias primeras de segunda generación, además de la reducción en el consumo de recursos naturales.

El proyecto Life Recypack se desarrolla a través de un consorcio europeo en el que participan tres países y siete organismos tanto públicos como privados: la Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas (AIMPLAS), que coordina el proyecto, la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP), COMELSA, la Diputació de València, RCS, REMAT y la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna.

La Comisión Europea, en el marco del programa europeo LIFE Medio Ambiente, ha seleccionado el proyecto RECYPACK para su cofinanciación y le ha otorgado un presupuesto de 984.466 euros, de los cuales el 57 % será la aportación de la CE, hasta un máximo de 566. 323 euros, para los 30 meses de ejecución del proyecto, que empezará el 1/10/2017 y durará hasta el 31/03/2020.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*