El Consell aprova la municipalització de la prestació de servei de proveïment d’aigua potable a Monserrat

Post també disponible en: Castellano

El Consell ha aprovat la municipalització de la prestació de servei de proveïment d’aigua potable en el terme municipal de Monserrat, en règim de monopoli, mitjançant gestió indirecta, per concessió, i amb el manteniment de l’estructura i els preus actuals.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del contenciós administratiu de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà a el de la notificació o publicació, si escau, d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de al de la notificació o publicació, si escau, d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En el cas de l’Administració local promotora de procediment, no hi haurà d’interposar recurs en via administrativa. No obstant això, pot formular requeriment raonat perquè s’anul·li o es revoqui aquest acord.

Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*