Riba-roja concedirà ajudes de fins a 600 euros a les dones víctimes de violència de gènere per a casos d’emergència econòmica

Ayuntamiento de Riba-roja del Túria.
La media pasa de 29.402 euros en 2015 a 30.148 euros en el año 2016.

Post també disponible en: Castellano

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la concessió d’ajuts econòmics de fins a 600 euros a les dones víctimes de violència de gènere per afrontar de manera immediata situacions de greu risc personal. L’aprovació de les citades ajudes està sotmesa a una sèrie de requisits que han de complir, prèviament, les sol·licitants d’estes.

Aquestes ajudes aprovades en la Junta de Govern Local de Riba-roja de Túria estan enfocades per a aquelles dones víctimes de violència de gènere que demostrin, fefaentment, la manca de recursos econòmics suficients per afrontar determinades situacions personals. L’obtenció d’aquests recursos econòmiques tindrà caràcter única i puntual en situacions de greu risc per a les sol·licitants.

Els requisits de les dones que optin a aquests ajuts passen per estar empadronada a Riba-roja en el moment de la sol·licitud -excepte circumstàncies particulars de trasllats immediats-, ser víctima de violència de gènere acreditada mitjançant documents oficials o sentències fermes i condemnatòries per fets constitutius de violència de gènere amb mesures de protecció per a la víctima.

Les persones sol·licitants hauran de demostrar, a més, que no tenen mitjans econòmics suficients per fer front a necessitats bàsiques puntuals com no disposar de renda disponible superior a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (Iprem), una referència que es té en compte a l’hora de les concessions d’ajuts, subvencions o subsidis.

La sol·licitud d’aquestes ajudes de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria haurà d’estar acompanyades d’una fotocòpia de la sol·licitant, el llibre de família i una ordre de protecció en vigor, sentència condemnatòria o una mesura cautelar o una altra anàloga.
El departament d’Inclusió i Drets Socials de Riba-roja de Túria efectuarà la comprovació sobre la veracitat de les dades aportades per les dones sol·licitants i poden requerir informes tècnics o d’una altra naturalesa que considerin necessaris en el procés de la valoració de les sol·licituds, en les que es tindrà en compte la documentació aportada, els esmentats informes tècnics i les limitacions pressupostàries.

La concessió dels ajuts s’efectuarà a partir dels factors socials, familiars i econòmics de les sol·licitants i la seva unitat familiar i, finalment, l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (Iprem). A més, es podrà concedir recursos d’allotjament alternatiu que es computarà en el total de l’ajut i que no podrà excedir de el període d’un mes, prorrogable a un altre de forma excepcional.

Una Comissió de Valoració serà l’encarregada d’emetre un informe prèviament a la concessió de les ajudes econòmiques i la composició està integrada per una presidenta titular, una secretària titular amb veu, però sense vot i dues persones com a vocals titulars. Entre les comprovacions possibles s’inclou una entrevista personal o diversos informes i documents addicionals.

Aquesta subvenció té un caràcter anticipat que haurà de ser, posteriorment, justificada plenament, tindrà un caràcter complementari respecte de qualsevol altra prestació econòmica a què es tingui dret i hauran de comunicar a l’ajuntament el benefici d’una altra subvenció, ingrés o recurs econòmic i la finalitat sigui la mateixa que la dirigida contra la violència de gènere. Les persones beneficiàries permetran la intervenció de l’equip tècnic de l’àrea d’Inclusió i Drets Socials.

L’Ajuntament de Riba-roja disposa actualment d’un servei d’assessorament contra la violència de gènere, a més d’un gabinet psicològic, mentre que la policia local compta amb una unitat d’atenció especialitzada a les víctimes -anomenada Gevim- que reforça el sistema Viogen de la Guàrdia Civil per avaluar el risc i protecció de les dones. Riba-roja està adherida a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència impulsada per la Diputació de València.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat la iniciativa de les ajudes econòmiques contra la violència de gènere en la localitat “com una de les més avançades en l’àmbit valencià i que suposa un progrés més en les ajudes a aquelles persones que travessen un moment personal tan difícil i complicat en les situacions econòmiques d’emergència “.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*