Riba-roja de Túria aprova l’ordenança que regula les ajudes del programa “Ribactiva Emprén”

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament aprova de manera definitiva les bases reguladores d’aquesta ordenança que contempla subvencions econòmiques per als autònoms, i així facilitar les iniciatives dels emprenedors i les microempreses 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat de manera definitiva les bases reguladores de l’ordenança denominada “Ribactiva Emprén” l’objectiu de la qual és impulsar la creació de microempreses i iniciatives per part d’emprenedors. Aquest programa té una assignació pressupostària global de 60.000 euros procedents dels fons municipals. 

L’ordenança reguladora d’aquestes ajudes econòmiques s’ha aprovat en sessió plenària amb els vots a favor de l’equip de govern del PSPV, a més del suport del Partit Popular, Vox i Compromís. L’aprovació definitiva és l’últim pas previ a la seua entrada en vigor oficial després de transcórrer el corresponent període de temps establit sense que s’hagen presentat ni al·legacions ni reclamacions sobre aquest tema. 

L’objectiu principal d’aquestes ajudes passa per implantar mesures que afavorisquen la creació de l’activitat empresarial, l’acte-ocupació i les iniciatives emprenedores per part de persones autònomes i micro-empreses de Riba-roja de Túria. D’aquesta manera, es pretén augmentar la generació de llocs de treball en la localitat, així com fomentar l’activitat econòmica. 

Aquestes ajudes estan enfocades per al finançament de les despeses corrents necessàries per a la posada en marxa i funcionament de l’activitat en aquells negocis i emprenedors que han formalitzat la seua alta en la Seguretat Social, així com en l’activitat corresponent en el període establit per a cadascuna de les convocatòries anuals del programa “Ribactiva Emprén”. 

Els beneficiaris d’aquesta iniciativa municipal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria podran ser les persones físiques i jurídiques que s’hagen establit, al seu torn, com a persones autònomes, professionals o microempreses definides com a tal d’acord amb la legislació legal vigent en la matèria. A més, els beneficiaris d’aquestes ajudes hauran d’estar desenvolupar la seua activitat, de manera obligatòria, en el terme municipal. 
Les fórmules legals jurídiques que es podran presentar a cada convocatòria de Riba-roja de Túria hauran de ser persones físiques com a empresaris individuals en règim de Reta o professional en règim de mútua professional, societats de responsabilitat limitada, societats col·lectives, entitats sense personalitat jurídica com a comunitats de béns i societat civils, a més d’entitats d’economia social com a cooperatives de treball associat i societat limitades laborals. 

Els requisits que hauran de complir els potencials beneficiaris d’aquestes ajudes passen per no incórrer en cap causa d’incompatibilitat establida en la llei General de Subvencions, l’activitat econòmica haurà de ser desenvolupada en el terme municipal de Riba-roja de Túria i/o amb domicili fiscal en la localitat, la persona sol·licitant haurà d’estar empadronada també en el municipi amb data anterior a la convocatòria, data d’alta en la Seguretat Social i en l’activitat, també, dins de la convocatòria, així com estar al corrent de les obligacions tributàries. 

La quantitat individual que es concedirà a cada beneficiari estarà determinada per l’assignació econòmica que es destine en cadascuna de les convocatòries d’acord amb el pressupost anual. La quantia de la subvenció es podrà veure incrementada en el cas en el qual la sol·licitant siga dona, persona major de 45 anys, persona desocupada més d’1 any en Labora, joves fins a 30 anys, persones amb diversitat funcional en un 33% com a mínim i persones amb el risc d’exclusió social justificat amb l’informe de Serveis Socials. 

Les despeses subvencionables seran les despeses de constitució i les despeses de funcionaments. En aquest últim concepte s’inclouen les despeses de lloguer del local comercial que haurà de desenvolupar-se en un establiment privat i amb accés directe des del carrer, a més de la compra de mercaderies i aprovisionaments, despeses de subministraments elèctrics, reparació i conservació, despeses de les quotes de Seguretat Social, quotes d’associacions de comerciants, despeses de cursos de formació, elaboració de plans de viabilitat, quotes en associacions empresarials i altres despeses corrents vinculades. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes ajudes econòmiques “són molt importants per a potenciar el teixit econòmic de la localitat amb un suport essencial cap als emprenedors, els autònoms i les micro empreses radicades en el nostre terme municipal, al final es tracta de potenciar la creació d’ocupació i generar activitat empresarial”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*