Xest establirà un protocol especial en el cementeri de cara a la festivitat de Tots Sants a partir del dia 26 d’octubre

Post també disponible en: Castellano

La regidoria de Serveis ha establit un protocol de seguretat i higiene en el cementeri, amb la finalitat d’assegurar el compliment de les mesures sanitàries durant la festivitat de Tots Sants. A més, des del dia 26 d’octubre fins al 2 de novembre, hi haurà un horari especial, i el recinte del cementeri s’obrirà de 8 a 18:30 hores.

“Sabemos que ja des dels dies previs a l’1 de novembre l’afluència de persones que visiten el cementeri augmenta. D’acord amb els criteris establits per les autoritats sanitàries la celebració de la festivitat de Tots Sants pot considerar-se esdeveniment d’alt risc, per la qual cosa és necessari aplicar les mesures que indiquen des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Des de l’Ajuntament demanem responsabilitat i col·laboració a tota la ciutadania a l’hora de complir amb les normes per a evitar possibles contagis de COVID-19”, ha explicat el regidor de Servicis, José Vicente Guijarro. “Además, recomanem que s’escalonen les visites entre el 26 d’octubre i el 2 de novembre i s’intente minimitzar tot el possible el temps en el cementerio”.

Mesures d’higiene

 • Desinfecció del cementeri.
 • Tant en els accessos d’entrada com en els de sortida hi haurà dispensadors de hidroalcohólico amb activitat virucida.
 • Es recomana l’ús de guants, sobretot a l’utilitzar la font i els serveis.
 • Les escales d’ús comú s’han de sol·licitar a el personal d’atenció i manteniment de l’Ajuntament, els qui s’encarregaran de desinfectar després de cada ús.
 • No hi haurà graneres i poals d’ús comú. El material ha de portar-cada ciutadà / a.
 • En els lavabos hi haurà gel hidroalcohólico i productes perquè els/les usuaris/es els desinfecten una vegada utilitzats.

Mesures específiques

 • És obligatori portar la mascareta ben posada.
 • Itineraris segurs mitjançant marques vials ús de balises, cartelleria o senyalització.
 • Es demana a la ciutadania responsabilitat i una assistència esglaonada, evitant aglomeracions i complint les normes de seguretat i higiene.
 • S’ha de mantenir la distància interpersonal de 2,5 metres.
 • Els accessos d’entrada i sortida estaran senyalitzats, depenent de la zona o bloc en què es trobi la persona difunta.
 • Prohibit l’accés de vehicles dins de recinte de cementiri, excepte per a aquells ciutadans / es que tinguin mobilitat reduïda.
 • Les persones que visitin nínxols disposats en vertical, han de guardar la distància de seguretat i la neteja i arranjament de la làpida del seu familiar quan sigui possible mantenir aquesta distància.
 • No se celebrarà la missa del dia de Tots Sants al cementiri.
 • Està prohibit fumar dins el cementiri.
 • Hi ha recipients per poder dipositar tot allò que sigui d’un sol ús o inservible.
 • S’establix un màxim de 4 persones, preferiblement de el mateix grup familiar i / o convivents, per tal de facilitar una major rotació de les visites i el manteniment de la distància de seguretat interpersonal (seguint les directrius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública)
 • De l’26 a el 30 d’octubre s’estableix un temps màxim de visita de 90 minuts, per tal que tots/es els/les usuaris disposen de temps per retre homenatge als seus éssers estimats.
 • El 31 d’octubre i 1 de novembre el temps màxim de visita serà d’1 hora.
 • Es obligatorio llevar la mascarilla bien puesta.
 • Itinerarios seguros mediante marcas viales uso de balizas, cartelería o señalización.
 • Se pide a la ciudadanía responsabilidad y una asistencia escalonada, evitando aglomeraciones y cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
 • Debe mantenerse la distancia interpersonal de 2,5 metros.
 • Los accesos de entrada y salida estarán señalizados, dependiendo de la zona o bloque en la que se encuentre la persona difunta.
 • Prohibido el acceso de vehículos dentro del recinto del cementerio, excepto para aquellos ciudadanos/as que tengan movilidad reducida.
 • Las personas que visiten nichos dispuestos en vertical, deben guardar la distancia de seguridad y realizar la limpieza y arreglo de la lápida de su familiar cuando sea posible mantener esa distancia.
 • No se celebrará la misa del día de Todos los Santos en el cementerio.
 • Está prohibido fumar dentro del cementerio.
 • Hay recipientes para poder depositar todo aquello que sea desechable o inservible.
 • Se establece un máximo de 4 personas, preferiblemente del mismo grupo familiar y/o convivientes, con el fin de facilitar una mayor rotación de las visitas y el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal (siguiendo las directrices de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)
 • Del 26 al 30 de octubre se establece un tiempo máximo de visita de 90 minutos, con el fin de que todos/as los/as usuarias/os dispongan de tiempo para rendir homenaje a sus seres queridos.
 • El 31 de octubre y 1 de noviembre el tiempo máximo de visita será de 1 hora.
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*