L’Ajuntament de Xest bonifica fins a un 50% l’IBI Urbano dels habitatges amb plaques solars

Post també disponible en: Castellano

Ahir es va publicar en el BOP l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles (IBI) de Xest, en la qual s’estipulen les diferents bonificacions. 

Bonificacions per instal·lació de plaques solars per a habitatges

Com a novetat, els habitatges particulars o comunitaris que compten amb una instal·lació de sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar tindran dret a la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI urbà si compleixen una sèrie de requisits.

Podran ser beneficiàries del descompte els habitatges els sistemes dels quals, sense estar connectats a la xarxa, cobrisquen el 50% del consum i generen una potència d’entre de 2,5 Kwp i 10Kwp cada 100 m². En el cas que el sistema de l’habitatges estiga connectat la xarxa, ha de cobrir, almenys, el 55% de la demanda elèctrica de l’immoble. 

Quan la instal·lació siga executada per una comunitat de propietaris la deducció s’aplicarà a cadascun dels propietaris individualment, segons el coeficient de participació que li corresponga, sempre que complisquen amb els requisits.

La persona interessada podrà beneficiar-se del descompte durant els 5 anys següents a la instal·lació dels sistemes. Per a ser beneficiària haurà de presentar el certificat Final d’Obra de la instal·lació realitzada per un instal·lador autoritzat, especificant que s’ajusta a la normativa vigent, el percentatge de demanda d’energia elèctrica que es pretén cobrir amb ella i l’existència o no de connexió a la xarxa. Per al càlcul del cost de la instal·lació caldrà aportar el pagament de la taxa d’obres i del ICIO, així com la factura.

Bonificacions per instal·lació de plaques solars per a empreses

Les empreses que incloguen instal·lacions solars fotovoltaiques, geotèrmiques i aerotérmicas podran tindre dret a una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’IBI Urbano si aquestes cobreixen el 50% del consum de l’empresa i generen una potència superior a 10 Kwp i inferior 100Kwp. Aquesta deducció s’aplicarà, a petició de la persona interessada, durant els 3 anys següents a la instal·lació. La documentació a presentar per a beneficiar-se d’aquesta mesura serà la mateixa que en el cas dels habitatges particulars.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*